جامونه

مجله‌ی جامونه

جامونه؛ 21 شهریور روز ملی سینما را گرامی می دارد.
  "جامونه" روز ملی سینما را گرامی می دارد. صد و هجده سال از ورود متفاوت ترین فیلم سازان جهان به عرصه سینما می گذرد. 21 شهریور یادآوری عظمت ایران در سینمای جهان است. در سال 1279 شمسی برابر با 1900 میلادی مظفرالدين‌ شاه نخستين دوربين فيلم ‌بردارى و نمايش فيلم را به ایران وارد کرده است و ابراهيم ‌خان عکاس ‌باشى نیز نخستين فيلم‌ بردار ايرانى محسوب مى‌شود.   جامونه سامانه اجاره روزانه آپارتمان مبله ارزان در تهران می باشد. با ما در تماس باشید  8 30...
خواندن مطلب
جشن های ماهیانه
  در بخش اول درباره ی اسامی روزهای ماه و اسامی ماه ها توضیح داده شاد که مطابق دین زرتشت هر یک از روزها به نام یک ایزد یا امشاسپند نامیده شده است وهمچنین نام دوازده ماه سال یعنی سی روز ماه را به سی نام می خواندند که دوازده نام از آنها همان نام ماه هاست و هیجده نام غیر از آنها، بنابراین در هر ماهی یک روز هم نام ماه می شود و طبق آیین زرتشتی چون نام ماه با روز موافقت می کرد آن را جشن می گرفتند و به نام همان روز و ماه با علامت نسبت گان می خواندند. در زیر اسامی جشن های ماهیانه در جدول آورده شده...
خواندن مطلب
جشن ها و اعياد ایران باستان
  معنا و مفهوم جشن واژه ی جشن پیوند ناگستنی با ( yasna ) دارد که به معنی ستایش و از (yaz) به معنای ستودن است. در فارسی میانه ی زرتشتی به دو صورت باقی مانده است. جشن jasna مراسم دینی (yasan)  yasan به بخشی از اوستا گفته می شود که در مراسم دینی خوانده می شود. واژه ی جشن با واژه های یسن، يشت، ایزد و... هم خانواده است، لذا هر نوع آیین دینی، نوعی جشن و سرور به حساب می آید. در نتیجه در مقدمه ی هر جشنی مراسم و آداب دینی برگزار می شد که قسمت عمده ی آن خواندن دعاها و سرودهایی از اوستا ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 22
منطقه 22 روياى هزار و يك شهر گشت و گذار در قطب گردشگرى تهران، منطقه اى با بيشترين جاذبه هاى طبيعى   وجود درياچه، آبشار و جنگل يكى از دلايلى است كه وسيع ترين منطقه تهران را شايسته عنوان «قطب تفريحى ـ گردشگرى پايتخت» كرده اسـت. منطقه ای كه با همه وسعت اش، تنها 20 درصد مسكوني اسـت و باقى آن به جنگل، بوستان و فضاهاى تفريحـى اختصاص داده شـده. راه انـدازى درياچـه چيتگر، آبشار تهران، بوستان های جنگلی و برنامه ريزى براى تاسيس بزرگ ترين شـهربازى خاورميانه بـا نام «هزار و يك ش...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 21
منطقه 21  طهران در يك نگاه در منطقه 21 تهران، مى شود به شهرك سينمايى آن و تماشاى طهران قديم رفت اينجا غربى ترين منطقه پايتخت است. جايی كه اغلب آن را به نام «تهرانسر» مى شناسند. جايی كه بسياری از صنايع بزرگ در آن مستقرند و به همين دليل منطقه 21 را بيشتر به مكانی صنعتی تبديـل كرده اند. گرچه پيش تر، به غيـر از وردآورد و چيتگر كه روسـتا بودند و ساكنان قديمی داشـته اند، بخش محدودی از شمال محله تهرانسـر دارای سكونت بوده است. اين محدوده از دهه 60 توسـعه صنعتی خـود را آغاز كرد و به...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 20
منطقه 20 در جوار عبدالعظیم (ع) اين منطقه تهران، يادگاری به جامانده از ری بزرگ تاريخی است اينجا مركز تاريخى و مذهبى تهران است. جايی كه سال هاست تهرانی هـا آخر هفتـه خـود را به خاطر زيـارت بارگاه سـيد جليل القـدرش، در آن می گذراننـد. جايی كه با بناهـا و آثار تاريخى چندهزارساله اش، نه تنها از سراسر ايران بازديدكننده دارد، بلكه خارجى ها را هم به خود جذب كرده است. شهررى هشت هزار ساله و بارگاه حضرت عبدالعظيم (ع) كه از مهم ترين مكان هاى زيارتى ايران اسـت در منطقه 20 تهران قرار دارد. مربع گردشگرى ش...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 19
منطقه 19  برآسـتان جانان حرم امام (ره) و بوستان ولايت منطقه 19 را در جنوب تهران شاخص كرده است زيارت اهل قبور و حرم مطهر امام خمينى (ره) يكى از برنامه هايي است كه هر هفته تعداد زيادى از مردم را به منطقه 19 مى كشاند. اين منطقه مذهبى كه نزديك تريـن منطقه تهران به فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره) است كه به ورودی شهر تهران براي مسـافران اين فرودگاه تبديل شده. فرودگاهى بين المللى كه به تازگى و براى سـفرهاى خارج از ايران ساخته شده است. با ساخت بوستان ولايت در سـال هاى اخير كه با تغيير كاربر...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 18
منطقه 18 جنوب از جنوب غربى راهنماى گشت وگذار و خريد از منطقه 18 تهران جايی كه تا چند دهه پيش، پر بود از باغ ها و مزرعه های كشاورزى، حالا از 33 سال پيش به منطقه جديدی در شهر تهران تبديل شده. اين منطقه، كه در جنوب فرودگاه مهرآباد قرار دارد، از ديدنی ها و جاذبه هاى گردشگری هم چيزی كم ندارد؛ يكی از قديمی ترين زيارتگاه های شهر تهران و بوستان بانوان در اين منطقه قرار دارد. بوسـتان نرگس منطقه 18 يكى از سه بوسـتان مخصوص بانوان است كه در سال هاى اخير در تهران ساخته شده و تنها بانوان حق ورود به آن را...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 17
منطقه 17 در هوای زیارت مهمترين جاذبه گردشگرى مذهبى اين منطقه بارگاه امامزاده حسن (ع) است اينكه چطور روسـتايی در حوالی ری بزرگ، بخشی از تهران بزرگ شـد، داسـتانی به درازای تاريخ دارد. امـا هرچه بوده، نخستين جرقه های توسعه اين منطقه خوش آب وهوا كه هنوز بافت مذهبى خود را حفظ كرده، با هجرت امامزاده حسن (ع) به ايران شكل گرفته است. منطقه 17 تهران كه زمانی روستايی از حوالى شـهر باسـتانی ری بود و «جی اوليا» نام داشت، كه روزی ميزبان امامزاده ای مي شـود كه عراق را بـه قصد ايران ترك كرده بو...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 16
منطقه 16 پلى به سوى جنوب گشت و گذار در مراكز فرهنگى و خريد منطقه 16 با گذشت حدود 100 سال از زمان شكل گيرى و گسترش اين منطقه، اين محدوده جنوبى شـهر يكى از مناطق پر رفت وآمد پايتخت اسـت. گشـت و گذار در ميان خيابان هاى قديمى و بازارچه هاى پررفت وآمد منطقه 16، شما را به تهران چندين دهه قبل مى برد؛ در فاصله سـال هاى 1299 تا 1320 كه با سـاخته شدن ايستگاه راه آهن در اين محدوده، زندگى شهرى سـاكنان شكل ديگرى به خود گرفت. اعمال سياسـت هاى توسـعه صنعتى و خدماتى، به كسـب و كار مردم اين محدوده جنوبى شهر...
خواندن مطلب