جامونه

مجله‌ی جامونه

تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 1
تفرج درخاطرات وخريد منطقه1  جاذبه‌هاى بالا شهر ديدنی‌ها و گشتنى‌هاى منطقه 1، شمالى ترين بخش تهران   احتمالا جوان‌ترها اين بخش از تهران را بيشتر با بازار تجريش و منطقه الهيه و تفرج گاه دربند می‌شناسند، اما قديمى ترها، منطقه يك پايتخت را هنوز به نام شميران مى شناسند، به كوچه باغ‌های قديمى، باغ‌هاى سرسـبز بزرگ، كاخ‌هاى سـعدآباد و نياوران و خفتگان ظهيرالدولـه. روزگارى، خيابان وليعصـر امروزى با آن چنارهاى تنومند و بلندش كه به ميدان تجريش مى رسد، ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 2
با برج مى‌درخشد راهنماى گردش در منطقه‌اى كه برج ميلاد و بوستان‌هاى امروزى تهران درآن قرارگرفته هرجاى تهران كه باشيد، برج ميلاد پيداست. بلندترين برج ايران كه حتى از ميان غبارهاى خاكسـترى و ابرهاى سـفيد، سرش را بيرون مى آورد. اين برج در شـمال غربى پايتخـت و در منطقه 2 تهران قرار گرفته و آنها كه بر بلندايش مى روند، تمام پايتخت را زير پاى شان احساس مى كنند. اما تا سال ها، پيش از آنكه برج ميلاد در حاشيه بزرگراه همت سربرآورد، اين منطقه به كوچه باغ هاى باصفا، پستى بلندى هاى سرسبزش معر...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 3
گشت وگذار در باغ موزه‌ و بوستان‌هاى استثنايى منطقه 3 پايتخت شايد شميران براى خيلى ها به تجريش و كوهپايه هاى دربند خلاصه شود، اما شـميران قديم منطقه‌اى بسـيار بزرگ تر از اينها بود و باغستان وسيعى را شامل مى شد كه بخش هايى از آن در محدوده منطقه 3 تهران جاى مى‌گيرند. از آن روزگار پر دارو درخت اين منطقه، تنها نام‌هايى بر محلاتش باقى مانده كه بوى باغ و تاريخ مى‌دهند و براى عاشقان تهران قديم همچون داووديه، كاووسـيه و امانيه گنجى ارزشـمندند؛ از اختياريه، گرفته تا ده ونك، ...
خواندن مطلب