مجله‌ی جامونه

تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 19
منطقه 19  برآسـتان جانان حرم امام (ره) و بوستان ولايت منطقه 19 را در جنوب تهران شاخص كرده است زيارت اهل قبور و حرم مطهر امام خمينى (ره) يكى از برنامه هايي است كه هر هفته تعداد زيادى از مردم را به منطقه 19 مى كشاند. اين منطقه مذهبى كه نزديك تريـن منطقه تهران به فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره) است كه به ورودی شهر تهران براي مسـافران اين فرودگاه تبديل شده. فرودگاهى بين المللى كه به تازگى و براى سـفرهاى خارج از ايران ساخته شده است. با ساخت بوستان ولايت در سـال هاى اخير كه با تغيير كاربر...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 18
منطقه 18 جنوب از جنوب غربى راهنماى گشت وگذار و خريد از منطقه 18 تهران جايی كه تا چند دهه پيش، پر بود از باغ ها و مزرعه های كشاورزى، حالا از 33 سال پيش به منطقه جديدی در شهر تهران تبديل شده. اين منطقه، كه در جنوب فرودگاه مهرآباد قرار دارد، از ديدنی ها و جاذبه هاى گردشگری هم چيزی كم ندارد؛ يكی از قديمی ترين زيارتگاه های شهر تهران و بوستان بانوان در اين منطقه قرار دارد. بوسـتان نرگس منطقه 18 يكى از سه بوسـتان مخصوص بانوان است كه در سال هاى اخير در تهران ساخته شده و تنها بانوان حق ورود به آن را...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 17
منطقه 17 در هوای زیارت مهمترين جاذبه گردشگرى مذهبى اين منطقه بارگاه امامزاده حسن (ع) است اينكه چطور روسـتايی در حوالی ری بزرگ، بخشی از تهران بزرگ شـد، داسـتانی به درازای تاريخ دارد. امـا هرچه بوده، نخستين جرقه های توسعه اين منطقه خوش آب وهوا كه هنوز بافت مذهبى خود را حفظ كرده، با هجرت امامزاده حسن (ع) به ايران شكل گرفته است. منطقه 17 تهران كه زمانی روستايی از حوالى شـهر باسـتانی ری بود و «جی اوليا» نام داشت، كه روزی ميزبان امامزاده ای مي شـود كه عراق را بـه قصد ايران ترك كرده بو...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 16
منطقه 16 پلى به سوى جنوب گشت و گذار در مراكز فرهنگى و خريد منطقه 16 با گذشت حدود 100 سال از زمان شكل گيرى و گسترش اين منطقه، اين محدوده جنوبى شـهر يكى از مناطق پر رفت وآمد پايتخت اسـت. گشـت و گذار در ميان خيابان هاى قديمى و بازارچه هاى پررفت وآمد منطقه 16، شما را به تهران چندين دهه قبل مى برد؛ در فاصله سـال هاى 1299 تا 1320 كه با سـاخته شدن ايستگاه راه آهن در اين محدوده، زندگى شهرى سـاكنان شكل ديگرى به خود گرفت. اعمال سياسـت هاى توسـعه صنعتى و خدماتى، به كسـب و كار مردم اين محدوده جنوبى شهر...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 15
منطقه 15 دريا در پايتخت شنا در پارك آبى و تفرج در بوستان هاى اين منطقه را نبايد از دست داد دروازه هـای تهـران را كـه برداشـتند، ديگـر تهـران حد و مرز نمي شـناخت و از هرسـو گسـترش مي يافـت. محدوده جنوب شرقی اين شـهر كه روزگاری بدون سكنه بود، از سال 1345 مسكونی شد و پر شد از پادگان هاى نظامى و مجتمع هاى مسكونى بزرگ، با كمترين امكانات و خدمات رفاهى. دومين توسـعه اين منطقه از پايتخت، باتوجه به مسـكونی بودن آن انجام گرفت تا به خصوص مناطق شـرقی تر آن محل مناسبی براي زندگی شهری باشـد. در سـال هاى اخ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 14
آرامش در کنار گلها این گوشه از تهران به آرامگاه های قدیمی و بازار گل اش معروف است طهماسب صفوى كه دور تا دور تهران ديوار كشيد، شهر كم كم امنيت يافت و تهران شروع به رشد كرد. از ميان 4 دروازه تهران، يكی رو به روستای دولاب باز مي شد و به همين دليل هم دروازه دولاب نام گرفت. زمانی كه ناصرالدين شاه قاجار ديوار را خراب كرد تا تهران را وسيعت ببخشد، اين روستا هم جزوی از تهران شد و بعدها محله دروازه دولاب نام گرفت؛ محله ای مذهبی كه از آن به عنوان دارالمومنين تهران هم ياد كرده اند. اين محله كه در منطقه ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 13
تپه خرگوش ها پارك ملی سرخه حصار، مهم ترين بخش گردشگری در منطقه 13 تهران است. می گويند ناصرالدين شـاه كه براى سركشـى به عمارت تازه تأسـيس شـكارگاه آمده بود، خرگوش هاى فراوان دشـت را ديد و نام آنجا را به تركي «دوشان تپه» گذاشته كه به فارسی "تپه خرگوش هـا" معنی می دهـد. بعضی هم ايـن نام گذارى را قبل تـر از حضـور ناصرالديـن می دانند. هرچه باشـد، اين منطقه، بخشى جدانشدنى از تاريخ دور و نزديك تهران است. دوشان تپه كه حالا در تقسيم بندى هاى شهرى، در منطقه 13 قرار دارد، يكـى از 12 دروازه ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 12
اينجا طـهران است گشت و گذار در تاريخى ترين منطقه به جامانده از تهران قديم تهران همين جا بود؛ قريه اى كوچك كنار رى بزرگ كه بازارى محلى داشت و بيشتر محل عبور كاروان ها بود. براى همين هم هر چه از ديدنى ها و جاذبه هاى تاريخی اين منطقه بگوييم، كم گفته ايم؛ منطقه اى پر از موزه، كاخ، عمارت تاريخى، مسـجد و زيارتگاه هاى متعدد، بازارهـاى مهم و بزرگ و كلى چيزهای ديگر كـه باعث جذابيت بيشـتر منطقه شـده اسـت. منطقه 12، يكی از مهم ترين بخش های تهران قديم اسـت، جايی كه اين شهر در آن باليد و رشد كرد. اين منط...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 11
سفر به تهران منطقه 11 قلب فرهنگ راهنماى گشت و گذار و لذت  بردن دريكى از فرهنگى ترين مناطق تهران دو دهه از آغاز سلطنت ناصرالدين شاه گذشته بود كه تهران ديگر گنجايش جمعيتش را نداشت، اين طور شد كه بخشى از جمعيت تهران، راه بيرون از حصارها و دروازه ها را در پيش گرفتند و گروهى از اين جمعيت در جايى كه امروزه به منطقه 11 شـناخته مى شود، جاى گرفتند. كم كـم حكومت به اين فكر افتاد كـه به جاى آن كه اهالى بيرون حصـار را به داخل بياورد، حصارهـا را عقب تر ببرد و دروازه ها را از نو بسازد. به اين ترتيب...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 10
منطقه 10 تفرج درخاطرات وخريد راهنماى گشت و گذار در منطقه 10 با راسته هاى متنوع خريد و نقاط تاريخى چيزى حدود صدسـال پيش، جنـوب منطقه 10 تهـران، پر از باغ هاى سرسـبز بود و چهره اى كم و بيش روستايى داشت و هنوز هم اگـر در كوچه پس كوچه هاى محله هـاى قديمى اش مثـل بريانك، جى، سرسـبيل و امامـزاده معصـوم (ع) گردش كنيـد، نشـانه هايى از روزهاى گذشـته را خواهيـد ديد. اين منطقه يكى از مناطق قديمى شهراست و البته از شلوغ ترين و پرتراكم ترين مناطق پايتخت. شايد اگر دهه 70 بزرگراه نواب اين چنين از شرقش نمى گذ...
خواندن مطلب
پیام در واتساپ
تماس با ما