مجله‌ی جامونه

تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 15
منطقه 15 دريا در پايتخت شنا در پارك آبى و تفرج در بوستان هاى اين منطقه را نبايد از دست داد دروازه هـای تهـران را كـه برداشـتند، ديگـر تهـران حد و مرز نمي شـناخت و از هرسـو گسـترش مي يافـت. محدوده جنوب شرقی اين شـهر كه روزگاری بدون سكنه بود، از سال 1345 مسكونی شد و پر شد از پادگان هاى نظامى و مجتمع هاى مسكونى بزرگ، با كمترين امكانات و خدمات رفاهى. دومين توسـعه اين منطقه از پايتخت، باتوجه به مسـكونی بودن آن انجام گرفت تا به خصوص مناطق شـرقی تر آن محل مناسبی براي زندگی شهری باشـد. در سـال هاى اخ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 14
آرامش در کنار گلها این گوشه از تهران به آرامگاه های قدیمی و بازار گل اش معروف است طهماسب صفوى كه دور تا دور تهران ديوار كشيد، شهر كم كم امنيت يافت و تهران شروع به رشد كرد. از ميان 4 دروازه تهران، يكی رو به روستای دولاب باز مي شد و به همين دليل هم دروازه دولاب نام گرفت. زمانی كه ناصرالدين شاه قاجار ديوار را خراب كرد تا تهران را وسيعت ببخشد، اين روستا هم جزوی از تهران شد و بعدها محله دروازه دولاب نام گرفت؛ محله ای مذهبی كه از آن به عنوان دارالمومنين تهران هم ياد كرده اند. اين محله كه در منطقه ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 13
تپه خرگوش ها پارك ملی سرخه حصار، مهم ترين بخش گردشگری در منطقه 13 تهران است. می گويند ناصرالدين شـاه كه براى سركشـى به عمارت تازه تأسـيس شـكارگاه آمده بود، خرگوش هاى فراوان دشـت را ديد و نام آنجا را به تركي «دوشان تپه» گذاشته كه به فارسی "تپه خرگوش هـا" معنی می دهـد. بعضی هم ايـن نام گذارى را قبل تـر از حضـور ناصرالديـن می دانند. هرچه باشـد، اين منطقه، بخشى جدانشدنى از تاريخ دور و نزديك تهران است. دوشان تپه كه حالا در تقسيم بندى هاى شهرى، در منطقه 13 قرار دارد، يكـى از 12 دروازه ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 12
اينجا طـهران است گشت و گذار در تاريخى ترين منطقه به جامانده از تهران قديم تهران همين جا بود؛ قريه اى كوچك كنار رى بزرگ كه بازارى محلى داشت و بيشتر محل عبور كاروان ها بود. براى همين هم هر چه از ديدنى ها و جاذبه هاى تاريخی اين منطقه بگوييم، كم گفته ايم؛ منطقه اى پر از موزه، كاخ، عمارت تاريخى، مسـجد و زيارتگاه هاى متعدد، بازارهـاى مهم و بزرگ و كلى چيزهای ديگر كـه باعث جذابيت بيشـتر منطقه شـده اسـت. منطقه 12، يكی از مهم ترين بخش های تهران قديم اسـت، جايی كه اين شهر در آن باليد و رشد كرد. اين منط...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 11
سفر به تهران منطقه 11 قلب فرهنگ راهنماى گشت و گذار و لذت  بردن دريكى از فرهنگى ترين مناطق تهران دو دهه از آغاز سلطنت ناصرالدين شاه گذشته بود كه تهران ديگر گنجايش جمعيتش را نداشت، اين طور شد كه بخشى از جمعيت تهران، راه بيرون از حصارها و دروازه ها را در پيش گرفتند و گروهى از اين جمعيت در جايى كه امروزه به منطقه 11 شـناخته مى شود، جاى گرفتند. كم كـم حكومت به اين فكر افتاد كـه به جاى آن كه اهالى بيرون حصـار را به داخل بياورد، حصارهـا را عقب تر ببرد و دروازه ها را از نو بسازد. به اين ترتيب...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 10
منطقه 10 تفرج درخاطرات وخريد راهنماى گشت و گذار در منطقه 10 با راسته هاى متنوع خريد و نقاط تاريخى چيزى حدود صدسـال پيش، جنـوب منطقه 10 تهـران، پر از باغ هاى سرسـبز بود و چهره اى كم و بيش روستايى داشت و هنوز هم اگـر در كوچه پس كوچه هاى محله هـاى قديمى اش مثـل بريانك، جى، سرسـبيل و امامـزاده معصـوم (ع) گردش كنيـد، نشـانه هايى از روزهاى گذشـته را خواهيـد ديد. اين منطقه يكى از مناطق قديمى شهراست و البته از شلوغ ترين و پرتراكم ترين مناطق پايتخت. شايد اگر دهه 70 بزرگراه نواب اين چنين از شرقش نمى گذ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 9
منطقه 9 ميزبان آزادى گشت و گذار در منطقه اى كه آن را به برج معروفش می شناسند برگ برنده اين منطقه تهران، برج آزادى است؛ برج و ميدانى كه براى چند ده سـال، تا زمانـى كه هنوز نام و نشـانى از برج ميلاد به ميـان نيامده بود، نمـاد بى رقيب پايتخت محسـوب مى شد. 42 سال پيش، اين برج به شـكل دروازه اى 45 مترى كه طرحش از ميـان ده ها طرح پيشـنهادى معماران برگزيده شده بود، افتتاح شد و مسـافران داخلى و خارجى كه از پايانه غرب يا فرودگاه مهرآباد به تهران مى رسيدند، اول از همه آن را همچون دروازه اى براى تهران ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 8
از انارستان تا هفت حوض راهنمای تفرج در منطقه 8 و بوستان‌های قدیمی ‌اش روزگارى در جنوب شرقى تجريش و در مسير جاده دماوند قرار داشت و با آب و هوايى خوش، به انارهاى پرآب و خوش مزه اش معروف بود. انارهايى آن قدر معروف كه برخى معتقدند اسـم امروز اين منطقه هم از همين نار و انار ريشه گرفته؛ «نارمك». اما همان طور كه باغ ها و سرسبزى قديمى منطقه 8 در هجوم مهاجرت كم كم تبديل به خانه و آپارتمان شـد، انارستان هاى اين دهستان هم به فراموشى سپرده شـده. نارمك به عنوان هسـته اوليه منطقه 8 در...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 7
در راه قصـر تماشاى تاريخ تهران با گشت و گذار در منطقه 7 پايتخت خيابان دكتر شـريعتى كـه قديمى ترها آن را به جـاده قديم شـميران مى شناسـند، از خيابان هاى با صفاى تهـران بوده و هسـت؛ آن هم با آن درختان چنـار بلند و خانه هـاى آجرى قديمى كه حال و هواى تهران قديم را كـم و بيش حفظ كرده است. اين خيابان از ميانه منطقه 7 تهران مى گذرد كه روزگارى يكى از ييلاق نشـين هاى پايتخت بوده؛ باغسـتانى در مسير دهستان شميران كه كاخ هاى ييلاقى قاجار از آن سر برمى آورد و حالا «قصر» و «عشرت آباد»...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 6
هنر در قلب تهران گشت و گذار در منطقه ای که پاتوق‍هاى فرهنگى ‍اش آن را شاخص كرده است آنجا كه دروازه هاى تهران قديم در همسايگى خيابان انقلاب بسته می شود، درها به سوى منطقه اى باز می شود كه می توان آن را نقطه اى براى شروع تهران جديد دانست. منطقه اى را كه در دوره پهلوى اول و دوم گسترش يافت و تمركز ادارى و سياسى پايتخت در آن شكل گرفت، كم و بيش مى‍توان با منطقه 6 يكى دانسـت. شهر آرام آرام در اين منطقه پيش رفـت و از وزارت خانه و سـفارت خانه گرفته تا دفاتر شركت هاى بزرگ تجارى، مراكز مهم فر...
خواندن مطلب
پیام در واتساپ
تماس با ما